Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

62-090, Rokietnica ul. Szamotulska 24 tel. 618145234

E-mail: sek@zsrokietnica.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedzialek, 20 maja 2024

Jesteś tutaj: Start / Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

REGULAMIN SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO *****POBIERZ****.

REGULAMIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ******POBIERZ**** 


REGULAMIN SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

(Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).


Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

§ 1

1. Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
2. Przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
a) bezrobocie,
b) problemy zdrowotne,
c) adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
3. Przygotowanie uczniów do roli pracowników.
4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów.


Zadania szkolnego doradcy zawodowego

§ 2

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym oraz europejskim dotyczących:
a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
d) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
e) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
6. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.
7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych oraz udostępnianie materiałów do pracy z uczniami.
8. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół i Programie Profilaktyki.
9. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, centrami informacji i planowania kariery zawodowej, powiatowymi urzędami pracy oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.


Zakres działań szkolnego doradcy zawodowego

§ 3

1. Praca z uczniami na poziomie technikum:
a) zapewnienie uczniom informacji na temat specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego kierunku kształcenia i kierunków pokrewnych,
b) przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w Zespole Szkół,
c) określenie zgodności posiadanych przez uczniów preferencji z realizowanym kierunkiem kształcenia,
d) praca indywidualna z uczniami: reorientacja zawodowa w przypadku niewłaściwych wyborów, pomoc w przezwyciężaniu problemów szkolnych,
e) rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych np. bezrobocia, niepełnosprawności,
f) kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy,
g) kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju zawodowego i kontynuacji nauki na studiach, w wyższych szkołach zawodowych, szkołach policealnych i w ramach kształcenia ustawicznego,
h) włączanie uczniów, we współpracy z nauczycielami informatyki, do działań związanych z tworzeniem bazy informacyjnej.

2. Praca z uczniami na poziomie liceum:
a) ukazanie wpływu rynku pracy na planowanie kariery, z uwzględnieniem zapotrzebowania na pracowników w różnych branżach, danych na temat bezrobocia, cech dobrego i złego pracownika,
b) kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych (proces podejmowania decyzji, krótko i długofalowe efekty decyzji, samoocena),
c) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych takich, jak: poszukiwanie pracy, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, niepełnosprawność,
d) kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju zawodowego i kontynuacji nauki na studiach lub w szkołach policealnych kursach kwalifikacyjnych i w ramach kształcenia ustawicznego,
e) włączanie uczniów, we współpracy z nauczycielami informatyki, do działań związanych z tworzeniem bazy informacyjnej.

 

3. Praca z Radą Pedagogiczną:
a) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach Programu Wychowawczego Zespołu Szkół na każdy rok nauki,
b) tworzenie i utrzymywanie wewnątrzszkolnego systemu orientacji, informacji i poradnictwa zawodowego – zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół,
c) realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół.

4. Praca z Rodzicami:
a) prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów,
b) pedagogizacja rodziców – rola rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,
c) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły,
d) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej,
e) przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,
f) indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.


Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego

§ 4

1. Dla uczniów:
a) dostęp do informacji zawodowej,
b) poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw,
c) świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
d) ułatwienie wejścia na rynek pracy, dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
e) świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
f) mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły, a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

2. Dla Zespołu Szkół:
a) realizacja zobowiązań wynikających z zapisów w Statucie,
b) zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych i koordynacji zadań wynikających z Programu Wychowawczego Zespołu Szkół,
c) utworzenie na terenie Zespołu Szkół bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

 

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono:2021-07-07 17:30przez:
Opublikowano:2021-07-07 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
Odwiedziny:1574

  • Brak wpisów.